top of page

Douanevertegenwoordiging

Doet u aan invoer van goederen – met andere woorden brengt u goederen binnen de EU – dan zal u hiervoor aangifte dienen te doen. U kan deze aangifte zelf doen, of u laten vertegenwoordigen door een douanevertegenwoordiger. Er zijn twee verschillende vormen van douanevertegenwoordiging, welke deze zijn en hoe deze werken zal in deze blog uiteengezet worden. Douanevertegenwoordiging in het algemeen

In deze blog zal ik het dus gaan hebben over douanevertegenwoordiging. Douanevertegenwoordiging is een handige optie indien u niet zelf uw aangiften ten invoer wil doen, maar liever een gespecialiseerde partij wil inschakelen. Naast de vertegenwoordiging in verband met aangiften kan er ook bij bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunningen gekozen worden voor vertegenwoordiging. Hierbij is het wel voor de hand liggend dat er gekozen wordt voor directe vertegenwoordiging. Waarom dit het geval is, zal ik later in deze blog op terugkomen.

Directe en indirecte vertegenwoordiging

Zoals reeds eerder gezegd zijn er twee vormen van vertegenwoordiging. Enerzijds is er directe vertegenwoordigen en anderzijds is er indirecte vertegenwoordiging. Wat deze vormen van vertegenwoordiging inhouden zal hierna uiteen gezet worden. Directe vertegenwoordiging: de vertegenwoordiger handelt in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde. De vertegenwoordiger fungeert hier slechts als een “verlengde arm”. Hij bindt hiermee de vertegenwoordigde en niet zichzelf. De vertegenwoordigde blijft dus in beginsel de belastingen bij invoer verschuldigd. Indirecte vertegenwoordiging: de vertegenwoordiger handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vertegenwoordigde. Zowel de vertegenwoordiger als de vertegenwoordigde zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van de verrichtte handeling. Belangrijk hierbij is dat de vertegenwoordiger de aangever wordt, en dus de primaire verantwoordelijkheid ook bij hem komt te liggen. Met indirecte vertegenwoordiging neemt men dus meer verantwoordelijk op zich dan bij directe vertegenwoordiging. Indirecte vertegenwoordiging komt om die reden in de praktijk ook fors minder voor.


Bij de keuze tussen directe en indirecte vertegenwoordiging is verder nog een belangrijke kanttekening te maken. Zo is directe vertegenwoordiging namelijk enkel mogelijk voor opdrachtgevers die binnen de EU zijn gevestigd. Indirecte vertegenwoordiging is daarnaast mogelijk voor zowel binnen als buiten de EU gevestigde opdrachtgevers. Wilt u dus iemand van buiten de EU gaan vertegenwoordigen, of bent u zelf buiten de EU gevestigd en wenst u een vertegenwoordiger, dan is indirecte vertegenwoordiging de aangewezen vorm.

Machtiging

Om op te kunnen treden als douanevertegenwoordiger dient u in het bezit te zijn van een machtiging. Zonder machtiging kan u dus niet optreden als vertegenwoordiger. De machtiging dient te bestaan uit een volmacht en een opdracht. In de regel is deze machtiging schriftelijk, een mondelinge machtiging is echter ook mogelijk. Verder is een machtiging vormvrij, wel moeten er een aantal belangrijke gegevens blijken uit de machtiging. Waaronder bijvoorbeeld wie de machtiging verstrekt, of deze (rechts)persoon daadwerkelijk bestaat, of deze (rechts)persoon in de EU is gevestigd, etc. Is er niet voldaan aan één van de gestelde voorwaarden dan kan dit drastische gevolgen hebben. Zo kan er geoordeeld worden dat de vertegenwoordiger zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft gehandeld, en hiermee worden geacht in eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld – met alle aansprakelijkheidsrisico’s van dien. Dit is een onwenselijke situatie en dient dan ook te allen tijde voorkomen te worden.


Registreren Als laatste wil ik nog graag meegeven dat iedere (rechts)persoon die zich bedrijfsmatig bezighoudt met activiteiten die onder de douanewetgeving vallen zich als marktdeelnemer dient te laten registreren. Dit geldt zowel voor bedrijven die voor zichzelf als voor bedrijven die voor een ander douaneaangiften doen. Deze registratie dient plaats te vinden bij de lokale douaneautoriteiten.

Conclusie In deze blog is het een en ander aan bod gekomen met betrekking tot douanevertegenwoordiging. Zo is uiteengezet wanneer douanevertegenwoordiging van toepassing kan zijn, welke vormen van douanevertegenwoordiging er bestaan en welke wanneer de aangewezen vorm is. Verder zijn ook enkele vereisten aan bod gekomen, waaronder de machtiging en registratie als marktdeelnemer.

Meer weten? Heeft u vragen over douanerecht of internationale handel? Of wilt u meer weten over douanevertegenwoordiging en welke vorm voor u het beste schikt? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

Comments


bottom of page