top of page

Internationaal handelsrecht

Internationaal handelsrecht - Wolfs Advocaten Maastricht
Internationaal handelsrecht - Wolfs Advocaten Maastricht

Incoterms

Een belangrijk onderdeel bij het contracteren bij internationale (ver)koop is het bepalen van de toepasselijke leveringscondities. Deze leveringscondities worden ook wel Incoterms genoemd (bijvoorbeeld Ex Works (EXW) of Free Carrier (FCA)). Incoterms zijn gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden. Door één van de Incoterms van toepassing te verklaren weten partijen onder meer wie verantwoordelijk is voor het regelen van het vervoer, wie verantwoordelijk is voor eventuele in- en uitvoervergunningen of andere douaneverplichtingen en wie het risico draagt van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer. Aspecten zoals prijsafspraken, betalingsvoorwaarden, garanties of de gevolgen van het niet nakomen van de koopovereenkomst door één van de partijen vallen niet onder de reikwijdte van de Incoterms.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met John Wolfs.

Het internationaal handelsrecht

Het internationaal handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren. In wet- en regelgeving is onder meer neergelegd wat de rechtspositie is van de handelaren, op welke wijze handel wordt gedreven en hoe om te gaan met handelsconflicten.

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag met betrekking tot internationale koopovereenkomsten. Het Weens Koopverdrag is van toepassing als sprake is van een koopovereenkomst van roerende zaken tussen professionele partijen (het verdrag ziet dus niet op een consumentenkoop) die in landen zijn gevestigd die partij zijn bij het Weens Koopverdrag of als partijen bij hun koopovereenkomst een rechtskeuze hebben gemaakt voor het recht van een land dat lid is van het Weens Koopverdrag. Het Weens Koopverdrag is door meer dan 85 staten bekrachtigd en is dan ook al snel van toepassing op internationale handelstransacties.

 

Stel dat een Nederlands bedrijf bloemen verkoopt aan een Duitse onderneming. Beide landen hebben het Weens Koopverdrag bekrachtigd. Dit betekent dat, als de partijen niets hebben afgesproken over het toepasselijke recht, het verdrag van toepassing is op de koopovereenkomst.

 

In het Weens Koopverdrag staan bepalingen over de totstandkoming van een internationale koopovereenkomst en de rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien. Het Weens Koopverdrag bevat materieel kooprecht en stelt dus eigen regels met betrekking tot de kwaliteit, betaling, aflevering, non-conformiteit van zaken, ontbinding van koopovereenkomsten en schadevergoeding.

 

Hoewel het Weens Koopverdrag ernaar streeft voor zowel koper als verkoper redelijk te zijn, is het Weens Koopverdrag over het algemeen verkoper vriendelijk. Veel bepalingen in het Weens Koopverdrag zijn voor de verkoper namelijk gunstiger dan het equivalent hiervan naar Nederlands recht.

 

Het Weens Koopverdrag is Wolfs Advocaten verre van onbekend. Wolfs Advocaten voorziet u graag van advies over (de toepasselijkheid van) dit verdrag en de gevolgen daarvan.

Weens Koopverdrag

bottom of page