top of page

Hoe dagvaard ik iemand in het buitenland per 1 juli 2022?

Bijgewerkt op: 9 aug. 2023


Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat een Nederlandse onderneming een geschil heeft met een buitenlandse partij. Misschien betaalt de Spaanse wederpartij uw facturen niet of bestaat er discussie over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden met een partij uit Bulgarije. In het uiterste geval kan een dergelijk geschil tot een gerechtelijke procedure leiden. De buitenlandse wederpartij moet dan in de meeste gevallen gedagvaard worden. Omdat het hier een niet-Nederlandse wederpartij betreft, gelden andere regels met betrekking tot de betekening van dagvaardingen dan in het geval dat beide partijen Nederlands zouden zijn. In dit blog zal worden stilgestaan bij de vraag hoe een dagvaarding betekend dient te worden aan een buitenlandse wederpartij binnen de Europese Unie.


Betekeningsverordening


Voor grensoverschrijdende situaties waarin betekening van een dagvaarding dient plaats te vinden, heeft de Europese Unie de zogenaamde Betekeningsverordening in het leven geroepen. Deze verordening wordt per 1 juli 2022 vervangen door de herschikte Betekeningsverordening (BetVo-III). Op grond van de BetVo-III kan betekening in het buitenland op drie manieren plaatsvinden, die hieronder zullen worden besproken.


De verzendende instantie stuurt het exploot naar de ontvangende instantie


De BetVo-III spreekt van verzendende en ontvangende instanties. De Europese lidstaten mogen zelf bepalen welke instanties dit zijn. In Nederland is de deurwaarder op grond van artikel 56 lid 2 Rv aangewezen als verzendende instantie. In andere landen kan het bijvoorbeeld ook de rechtbank zijn.


De Nederlandse deurwaarder stuurt een afschrift van het exploot naar de ontvangende instantie in de andere lidstaat (artikel 3 BetVo-III). Het exploot moet worden vertaald naar de taal van het land van ontvangst. Als het exploot dus moet worden verzonden naar een schuldenaar in Zweden, moet een Zweedse vertaling worden bijgevoegd. Het is zeer belangrijk om dit te doen, want de schuldenaar kan weigeren het stuk te aanvaarden indien het niet is opgesteld in een voor hem begrijpelijke taal (artikel 12 lid 1 BetVo-III).


Als alle stukken zijn opgesteld, worden ze gestuurd naar de ontvangende instantie in het buitenland. Het is de verantwoordelijkheid van deze instantie om het stuk te betekenen conform de regels van het land. Dus de Zweedse ontvangende instantie betekent het stuk volgens de Zweedse regels inzake betekening (artikel 11 lid 1 BetVo-III). De datum van betekening is het moment wanneer naar Zweeds recht is betekend (artikel 13 lid 1 BetVo-III).


Aangetekende brief naar gedaagde


Een tweede mogelijkheid om te betekenen is te vinden in artikel 18 BetVo-III jo. artikel 56 lid 3 Rv. De Nederlandse deurwaarder zendt het stuk per post rechtstreeks naar de schuldenaar in het buitenland. Er moet dan wel een bekende verblijfsplaats zijn. Het exploot wordt vergezeld van een aangetekende brief gestuurd naar de schuldenaar. Als het exploot aan de schuldenaar is betekend, krijgt de deurwaarder een ontvangstbevestiging.


Eiser zoekt zelf instantie in Spanje


Tot nu toe zagen we dat enkel de deurwaarder de eerste stap tot betekening zette. Dit hoeft echter niet altijd. U heeft ook de mogelijkheid om zelf een bevoegde instantie in Spanje te vinden die de betekening voor u doet (artikel 20 BetVo-III). In zo een geval mag de vordering op uw wederpartij niet hoger dan € 25.000,- zijn. Dit scheelt weer deurwaarderskosten in Nederland, wat ons tot het volgende onderwerp brengt: de kosten.


Kosten


U zult zich misschien afvragen met welke kosten u geconfronteerd kunt worden bij het betekenen van een dagvaarding in het buitenland. Ook hier geeft BetVo-III antwoord op.


U bent als aanvrager gehouden de kosten te betalen, veroorzaakt door bijstand door de deurwaarder (artikel 15 lid 2 (a) BetVo-III). Ook wanneer er sprake is van een bijzondere vorm van betekening of kennisgeving, draagt u die kosten (artikel 15 lid 2 (b) BetVo-III). Tot slot bent u verplicht de kosten te dragen voor vertaling van de stukken (artikel 9 lid 2 BetVo-III). Als u de procedure wint, kunt u deze kosten (deels) terug krijgen.


Dagvaarding betekend, maar naar welke rechter stap ik?


Als de dagvaarding is betekend, bent u er nog niet. De volgende stap is om na te gaan welke rechter bevoegd is om van uw geschil kennis te nemen. Dit is een kwestie van internationale rechtsmacht, en de Europese Unie heeft ook hiervoor een verordening in het leven geroepen: Brussel I-bis.


De hoofdregel is te vinden in artikel 4 Brussel I-bis: de rechtbank van het land waar de verweerder woont is bevoegd. Dit lijkt in eerste instantie nogal ontmoedigend, maar Brussel I-bis bevat tal van uitzonderingen op deze regel. Zo zal bijvoorbeeld bij goederenrechtelijke vorderingen het gerecht van het land waar de onroerende zaak zich bevindt bevoegd zijn (artikel 24 Brussel I-bis). Het is echter altijd aan te raden om een forumkeuzebeding in de overeenkomst met uw wederpartij op te nemen. Hierin spreekt u af welke rechter bevoegd is om van eventuele geschillen kennis te nemen. Artikel 25 Burssel I-bis maakt dit mogelijk.


Conclusie


Er bestaan drie mogelijkheden waarop u een dagvaarding in het buitenland kan (laten) betekenen. De Betekeningsverordening is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Als de dagvaarding is betekend, bepaalt Brussel I-bis welke rechter bevoegd is (tenzij een forumkeuzebeding in de overeenkomst is opgenomen).


Meer weten?


Wolfs Advocaten helpt u graag met internationale geschillen. Heeft u vragen over het handelsrecht, transportrecht of andere zaken met een internationale dimensie? Neem gerust contact op met één van onze advocaten.

Comments


bottom of page