top of page

De verplichtingen uit de Wwft

Bijgewerkt op: 9 aug. 2023

Al hoewel men bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) vaak denkt aan banken en andere financiële instellingen, is deze wet onder bepaalde omstandigheden ook van toepassing op advocaten en notarissen. Deze beroepsgroepen dienen in bepaalde gevallen zorg te dragen voor de naleving van de verplichtingen uit de Wwft. In dit blog zal worden besproken wat de Wwft precies beoogt te bereiken en op welke manier advocaten en notarissen aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen moeten voldoen. De Wwft De Wwft is de Nederlandse implementatie van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn. Zoals de naam al doet vermoeden beoogt de Wwft het tegengaan van financiële criminaliteit, meer specifiek witwassen en de financiering van terrorisme. Om dit doel te bereiken legt de Wwft banken en andere financiële instellingen (maar dus ook advocaten) de verplichting op om een cliëntonderzoek te doen (art. 2a Wwft). Doel van dit onderzoek is onder meer het identificeren van de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende bij een rechtspersoon (UBO) en het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen (art. 3 Wwft). Als de conclusie wordt getrokken dat een bepaalde cliënt een risico vormt (m.a.w.: er zijn sterke aanwijzingen dat de cliënt betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering), dient de financiële instelling aan de bel te trekken bij de toezichthoudende autoriteit. Voor banken is dit de Nederlandsche Bank en voor advocatenkantoren is dit de deken (art. 1d lid 1 sub d Wwft). Wat houden deze verplichtingen precies voor advocatenkantoren in? De bepalingen uit de Wwft zijn dus ook van toepassing op advocaten (art. 1a lid 4 sub c Wwft). Concreet geldt voor advocaten dat zij in geval van een rechtspersoon een UBO-uittreksel moeten opvragen en de juistheid daarvan moet worden geverifieerd. Komt de UBO-registratie niet overeen met de registratie bij Kamer van Koophandel (KvK), dan geldt een zogenaamde terugmeldplicht (art. 10c Wwft). Dit houdt in dat de advocaat de KvK moet informeren over de discrepantie tussen de UBO-registratie en het KvK-uittreksel. Op grond van de Wwft geldt tevens een identificatieplicht. Een natuurlijk persoon kan onder andere worden geïdentificeerd aan de hand van een geldig paspoort, identiteitskaart en rijbewijs (art. 4 lid 1 Uitvoeringsregeling Wwft). Rechtspersonen kunnen onder meer worden geïdentificeerd met een KvK-uittreksel en een akte of verklaring opgemaakt door een notaris (art. 11 Wwft). Bij buitenlandse rechtspersonen die niet in Nederland zijn gevestigd geschiedt de identificatie op basis van in het internationaal verkeer gebruikelijke documenten uit onafhankelijke bron, gegevens of inlichtingen of op basis van documenten, gegevens of inlichtingen die bij wet als geldig middel voor identificatie zijn erkend in de staat van herkomst (art. 11 lid 3 Wwft). Het is aan de advocaten zelf om te bepalen of een bepaald document voldoet als identificatie. Meer weten? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.


Comments


bottom of page