top of page

De nieuwe Franchisewet: versterking van de positie van de franchisenemer

Bijgewerkt op: 9 aug. 2023

De nieuwe Franchisewet is op 30 juni 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. Dit maakt de weg vrij voor de inwerkingtreding ervan op 1 januari 2021. Op alle franchiseovereenkomsten die vanaf die datum worden gesloten zijn de bepalingen van deze wet van toepassing. In deze blog gaan we kort in op de wijzigingen en gevolgen van deze nieuwe wet.


Tot nu toe was de franchiseconstructie een niet in de Nederlandse wet geregelde samenwerkingsvorm. Daarbij heeft de franchisegever vaak een aanzienlijk betere positie ten opzichte van de franchisenemer. Dit geldt des te meer bij zogenaamde hard-franchise formules, meestal overgewaaid uit de Verenigde Staten van Amerika. De nieuwe Franchise Wet regelt niet alleen de franchise structuur in het algemeen, maar corrigeert met name de dominante relatie tussen franchisegever en franchisenemer. Speerpunten van deze nieuwe wet zijn dan ook het vergroten van transparantie, inspraak en rechten ten gunste van de franchisenemer. De volgende elementen springen in het oog.


De Franchisewet regelt allereerst de precontractuele fase en het sluiten van de franchiseovereenkomst. Zij bepaalt onder meer welke informatie de beoogde franchisenemer moet ontvangen voordat hij de overeenkomst sluit. Het gaat om alle informatie waarvan de franchisegever weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het voor de franchisenemer van belang is om een weloverwogen keuze te maken om de samenwerking al dan niet aan te gaan. De franchisenemer moet deze informatie vier weken voor het sluiten van de overeenkomst ontvangen. Vervolgens heeft hij in die periode van vier weken de tijd om tot een weloverwogen beslissing te komen. Aanpassing van informatie of voorwaarden gedurende die periode is in beginsel niet toegestaan.


Bovendien erkent de Franchisewet dat franchisestructuren evolueren en dat de onderliggende franchiseformules voortdurend worden herzien. Dit geldt met name voor relatief nieuwe franchiseformules die in korte tijd veel ontwikkelingen doormaken. Het komt regelmatig voor dat van de franchisenemer meer wordt verwacht dan aanvankelijk is overeengekomen. De Franchisewet beperkt dergelijke (tussentijdse) wijzigingen onder meer door het verplicht stellen van het informeren van de franchisenemer bij bepaalde wijzigingen. Indien bijvoorbeeld verwacht wordt dat de franchisenemer meer gaat investeren, kan de franchisenemer verplicht worden de franchisenemer vooraf te informeren. Bovendien kan voor grotere investeringen een bepaalde drempel in de overeenkomst worden vastgesteld. Voor zover meer investeringen worden verwacht dan deze drempel, zal de franchisenemer moeten worden geïnformeerd.


Voorts bepaalt de franchisewet dat de franchisegever en de franchisenemer regelmatig met elkaar moeten overleggen en dat de franchisegever de franchisenemer ook moet bijstaan. Overigens voorzien de meeste franchiseovereenkomsten al in deze aspecten en is dit voor de meeste situaties dus niet nieuw.


Tot slot is een essentieel aspect van elke franchisesamenwerking de beëindiging en afwikkeling van de relatie. Tijdens een franchiseovereenkomst bouwt een franchisenemer doorgaans een zekere goodwill op. Bij de afwikkeling van de samenwerking is het echter de vraag hoe met deze goodwill moet worden omgegaan. De Franchisewet geeft een aantal richtlijnen hoe deze goodwill moet worden vergoed of overgenomen.


Even belangrijk is echter de beperking van een eventueel concurrentiebeding. In dit verband bepaalt de Franchisewet dat dit niet langer dan één jaar mag duren en dat de geografische reikwijdte van dat beding niet ruimer mag zijn dan het exclusieve gebied waarin de franchisenemer actief was. Hoewel deze verplichtingen meestal in de lijn liggen van de gesloten overeenkomsten en dus ingeburgerd zijn, is het voor veel franchisenemers een welkome aanvulling dat deze beperking in de wet is vastgelegd.


Kortom, de nieuwe Franchisewet brengt een aantal veranderingen met zich mee voor zowel franchisegevers als franchisenemers. Het is daarom goed om hier niet alleen in nieuwe overeenkomsten vanaf 1 januari 2021 rekening mee te houden, maar ook bestaande samenwerkingen te beoordelen met het oog op bijvoorbeeld een verlenging.


Meer weten?


Neem gerust contact op met één van onze advocaten.

Comments


bottom of page