Financiering en zekerheden

Wanneer u een ondernemer bent spelen financieringsvraagstukken ongetwijfeld een grote rol. Veel ondernemingen zijn namelijk afhankelijk van externe financiering voor het uitoefenen van hun bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiering door externe partijen zoals private equity fondsen. Anderzijds kan ook een bank voor een financiering zorgen. Ook vragen met betrekking tot zekerheden zijn verbonden aan het ondernemerschap. Dit varieert van pand- en hypotheekrechten tot persoonlijke zekerheden zoals borgtocht. Vraagstukken omtrent financiering en zekerheden zijn vooral in economisch mindere tijden voor de onderneming van groot belang.

Financieringsvraagstukken

Op verschillende momenten krijgt een onderneming te maken met financieringsvraagstukken. Dit kan zowel in de start-up fase van de onderneming zijn, wanneer de onderneming groeit, in het geval van een fusie of overname of juist wanneer de onderneming in financieel zwaar weer verkeert. Vaak kan een dreigend faillissement voorkomen worden middels een herstructurering. Hierbij wordt de onderneming opnieuw ingericht om de onderneming weer winstgevend te maken. Hierover kunt u meer vinden op onze webpagina ‘Faillissementsrecht’. Herstructurering kan een faillissement voorkomen. De expertises faillissementsrecht en financiering overlappen elkaar dan ook veelvuldig.

Pand- en hypotheek

De twee belangrijkste zekerheidsrechten zijn pand en hypotheek. Een pandrecht wordt gevestigd op roerende zaken. Dit zijn zaken die die niet nagelvast aan de aarde zitten; hierbij kan gedacht worden aan een fiets, auto of een meubel.

Aan de andere kant is er het hypotheekrecht. Het hypotheekrecht wordt gevestigd op onroerende zaken, zoals een huis. Moeilijkheden ontstaan wanneer het niet helemaal zeker is of een goed roerend of onroerend is. Zo is een caravan overduidelijk roerend nu deze kan worden verplaatst, terwijl het de vraag is of dit ook geldt voor een stacaravan nu deze vaak verankerd is in de grond. Vraagstukken met betrekking tot deze twee juridische zekerheidsrechten zijn Wolfs Advocaten niet vreemd. Ook heeft Wolfs Advocaten ervaring met het opstellen van een vestigingsakte. Dit is de akte waarin wordt bepaald waarop het pand- of hypotheekrecht wordt gevestigd.

Persoonlijke zekerheden

Naast de zakelijke zekerheden zoals pand- en hypotheek, zijn er ook persoonlijke zekerheden zoals hoofdelijkheid en de borgtochtovereenkomst. Bij hoofdelijkheid kan de schuldeiser zijn vordering niet alleen verhalen op het vermogen van de ene schuldenaar, maar ook op het vermogen van een ander, te weten de andere hoofdelijk schuldenaar. Een schuldeiser kan iedere hoofdelijke schuldenaar dan voor het geheel aanspreken.

Borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen. Wanneer een hoofdschuldenaar tekortschiet in de nakoming van de verbintenis, kan de schuldeiser ervoor kiezen de borg aan te spreken.

Kredietovereenkomst

Wolfs Advocaten heeft zich ook toegelegd op het opstellen en beoordelen van kredietovereenkomsten. Een onderneming heeft vaak krediet nodig om de onderneming te kunnen drijven. Krediet kan worden aangevraagd bij een bank of bij een particuliere kredietverstrekker. Problemen ontstaan doorgaans wanneer de bank de kredietovereenkomst opzegt. Vraagstukken die hierbij interessant zijn betreffen onder andere de rechten en plichten van de ondernemingen en de vraag of de bank zomaar een kredietovereenkomst mag opzeggen.

Alle facetten

U kunt bij ons terecht met vragen over alle facetten van financiering en zekerheden, waaronder:

  • Borgtocht
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Pandrechten
  • Hypotheekrechten
  • Garanties
  • Retentierechten
  • Eigendomsvoorbehouden
  • Opzegging van kredietrelaties
  • Advies omtrent financiering

Advies

Wolfs Advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied financiering en zekerheden en is dan ook een betrouwbare partner met betrekking tot uw vragen over contracten en andere overeenkomsten. Heeft u vragen op het gebied van financiering en zekerheden? Neem gerust contact op met een van onze advocaten.