top of page

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht- Wolfs Advocaten Maastricht
Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht- Wolfs Advocaten Maastricht

Verzekeringsrecht

De aansprakelijke partij kan een aansprakelijkheidsverzekering hebben, bijvoorbeeld de bekende AVB-verzekering of de D&O (Directors & Officers) / BCA-verzekering. De polis en de polisvoorwaarden zijn bepalend voor de vraag of de verzekeraar overgaat tot het verlenen van dekking en uitkering. Als er sprake is van dekking onder deze aansprakelijkheidsverzekering, zal de verzekeraar normaal gesproken overgaan tot uitkering voor zover de schade in het betreffende geval voor vergoeding in aanmerking komt.

 

Maar het is niet altijd nodig om zelf de geleden schade te verhalen op een andere partij. In sommige gevallen kan door de benadeelde partij (de partij die schade heeft geleden) een beroep worden gedaan op een eigen verzekering, bijvoorbeeld een transportgoederenverzekering. Als een andere partij aansprakelijk is voor de schade die de verzekeraar uitkeert, kan door deze verzekeraar regres worden genomen op (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij.

 

Wolfs Advocaten adviseert, bemiddelt en procedeert ook over de verzekeringsrechtelijke vraagstukken omtrent aansprakelijkheid. Zij behartigt de belangen van verzekeraars, de aansprakelijk gestelde partij en de benadeelde partij.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met John Wolfs of Lars Kroese

Aansprakelijkheidsrecht

Bedrijfsbranden, ladingdiefstal, (medische) fouten en bedrijfsongevallen. Deze onderwerpen zijn bijna dagelijks in het nieuws.

 

De kernvraag is vaak welke partij er aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die is ontstaan door bijvoorbeeld dat ene bedrijfsongeval: kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden of moet de werknemer zijn eigen schade dragen? Of neem een ladingdiefstal tijdens het transport: is het dan de vervoerder die aansprakelijk is voor de schade die uit de ladingdiefstal voortvloeit?

 

En hoe zit het bij de situatie dat een partij goederen in bewaring (bijvoorbeeld voor opslag) heeft gegeven aan een andere partij en er brand uitbreekt waardoor de goederen verloren zijn gegaan?  

 

Ook in privé kunt u te maken krijgen met een aansprakelijkheidskwestie. Denk aan een aannemer die de verbouwingswerkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd, een 
(assurantie)tussenpersoon die u niet goed heeft geadviseerd waardoor u onderverzekerd bent of een product dat gebrekkig is waardoor schade is ontstaan. Of misschien bent u als bestuurder van een onderneming wel persoonlijk aansprakelijk gesteld.

 

Uitgangspunt in het aansprakelijkheidsrecht is dat ieder zijn eigen schade draagt. Maar voornoemde regel kent een tenzij: “Ieder draagt zijn eigen schade, tenzij…” Het aansprakelijkheidsrecht regelt welke partij aangesproken kan worden en geeft antwoord op de vraag of deze partij de schade dient te vergoeden.

Eisen aansprakelijkheid

Er moet voldaan zijn aan verschillende eisen om een partij aansprakelijk te kunnen stellen, afhankelijk van de soort aansprakelijkheid. De meest gangbare aansprakelijkheidsgronden zijn wanprestatie en de onrechtmatige daad.

 

Het voorgaande liet al zien dat er in ieder geval sprake moet zijn van schade. In alle gevallen moet die schade het gevolg zijn van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Dit wordt ook wel het causale verband genoemd. De schade moet in causaal verband staan met de handeling of gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd. In de praktijk levert de vraag of er sprake is van zo een causaal verband veelvuldig discussies op. Voor Wolfs Advocaten is dit bekend terrein. Hierover wordt door de advocaten van Wolfs Advocaten vaker geprocedeerd.

 

En zo zijn er nog wat vereisten waaraan voldaan moet worden. Zo moet de schade – die in causaal verband staat met de handeling of gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd – ook kunnen worden toegerekend aan de aansprakelijke partij. Wanneer dat niet het geval is, bijvoorbeeld omdat de schade is ontstaan door een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van de aansprakelijke partij lag, hoeft de schade ook niet vergoed te worden.

 

Kortom: de vraag of een partij aansprakelijk is, is afhankelijk van alle omstandigheden van het betreffende geval. Wolfs Advocaten adviseert over de juridische (on)mogelijkheden en bekijkt de zaak vanuit alle invalshoeken.

Schadevergoeding

Als de schade door een andere partij veroorzaakt is en deze partij kan worden aangesproken, betekent dit niet altijd dat deze partij ook aansprakelijk gehouden kan worden voor álle schade. Zo kunnen er bijvoorbeeld afspraken gemaakt zijn of kunnen er algemene voorwaarden overeengekomen zijn waarin een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid staat opgenomen.

 

Het aansprakelijkheidsrecht houdt dus ook nauw verband met het contractenrecht: als er afspraken zijn gemaakt tussen partijen, kunnen deze bepalend zijn voor de aansprakelijkheid van de partij en voor de omvang van de schadevergoeding. 

bottom of page