top of page

De REACH-verordening

Bijgewerkt op: 9 aug. 2023

REACH


Indien u als bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt bent u hoogstwaarschijnlijk bekend met REACH. REACH komt voort uit de Europese verordening inzake Registratie, Evaluatie, beperkende maatregelen en Autorisatie van chemische stoffen, en is op 1 juni 2007 in werking getreden. De REACH-verordening is zeer uitgebreid: inclusief alle bijlagen om en nabij 1350 pagina’s. De verordening is in Nederland waar nodig uitgewerkt in titels 9.2 en 9.3 van de Wet Milieubeheer (WM).


In dit blog bespreek ik de volgende drie onderwerpen: de registratieverplichting onder REACH, de gewijzigde regelgeving en het bureau REACH.


De registratieverplichting onder REACH


De importeurs en downstreamgebruikers van gevaarlijke producten moeten informatie over deze producten registreren. Het hoofddoel van deze verplichting is het bieden van een hoog niveau van bescherming van mens en milieu. Elk land heeft een aangewezen instantie waar het product geregistreerd wordt. In elk land waar een product op de markt gebracht wordt, dient het product geregistreerd te worden. Dus indien een product zowel in Nederland als in België op de markt gebracht wordt, moet het product in beide landen geregistreerd worden. In Nederland wordt het product geregistreerd bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het UMC Utrecht.


Gewijzigde regelgeving


Als gevolg van de inwerkingtreding van EU-verordening 2017/542 is bijlage VIII toegevoegd aan EU-verordening 1272/2008. Bijlage VIII bevat informatie over: (1) welke productinformatie aangeleverd moet worden, (2) het elektronisch format waarmee de informatie aangeleverd moet worden en (3) het Unieke Formule-Identificatie (UFI) wat op het etiket van een gevaarlijk product moet worden vermeld. Zo mag een distributeur een mengsel niet op de markt brengen wanneer het NVIC geen indiening in verband met bijlage VIII heeft ontvangen of wanneer het NVIC een onvolledige indiening van de leverancier heeft ontvangen.


De bijlage treedt stapsgewijs in werking. In de eerste stap veranderen de regels van en het format voor wijzigingen in bestaande of voor nieuwe productnotificaties van consumenten en professionele producten. Gevolg hiervan is dat de informatie niet meer rechtstreeks bij het NVIC aangeleverd moet worden, maar per 01-01-2021 via een online portal van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) moet worden aangeleverd. Het ECHA draagt zorg voor verspreiding van de informatie naar de juiste lidstaten. In de tweede stap volgen op 01-01-2024 de industriële producten en ten slotte op 01-01-2025 zullen ook alle bestaande productnotificaties opnieuw volgens de nieuwe regels ingediend moeten zijn.


Het bureau REACH


De REACH-verordening verplicht de lidstaten in artikel 121 een bevoegde instantie aan te wijzen als verantwoordelijke voor de uitvoering van de in de verordening aan de bevoegde instantie toegekende taken en voor de samenwerking met de Europese Commissie en het Europese Agentschap voor chemische stoffen. In Nederland is op grond van artikel 9.3.2 WM de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (nu de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) de bevoegde instantie. Ter uitvoering van de aan de Minister opgedragen taken is het bureau REACH opgericht. Blijkens artikel 2 Besluit instelling Bureau REACH is het bureau gevestigd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en maakt het onderdeel uit van het Stoffen Expertise Centrum (SEC). Het bureau REACH geeft antwoord op praktische vragen over REACH, zoals welke informatie de productidentificatie van mengselbestanddelen moet bevatten.


Conclusie


Het is belangrijk dat u goed oplet of u in overeenstemming handelt met de bepalingen uit de REACH-verordening. Overtreding van de bepalingen uit de REACH-verordening kunnen gestraft worden met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaar of een geldboete van de vijfde categorie (€82.000,-).


Meer weten?


Twijfelt u of u in overeenstemming handelt met de REACH-verordening? Of heeft u andere juridische vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

Commenti


bottom of page